In grofweg 50% van de gevallen een vermindering van de klachten gedurende een 30 minuten durende neurofeedback sessie.

Neurofeedback veroorzaakt daarbij een verandering in de fysiologische toestand. In Nederland geeft 6,1% van de mensen aan dat ze gedurende het afgelopen jaar migraine hebben gehad. Het is in de laatste vijf jaar van klinische werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van verschillende soorten hoofdpijn duidelijk geworden dat neurofeedback een uitzonderlijk werkzame techniek blijkt te zijn. Dit heeft zowel betrekking op de hoofdpijn die als spanningshoofdpijn bekend staat als op de migraineuze hoofdpijn.

Ten aanzien van migraine zijn twee ondersoorten te onderscheiden waarbij neurofeedback effectief is:
1) Migraine bij PMS (het premenstrueel syndroom) en voedselallergieën
2) Migraine bij stress en dus gevoelig voor stress

Hoewel neurofeedback niet noodzakelijk, of zelfs niet gebruikelijk, wordt toegepast gedurende de symptomatische periode, kan dit wel een onmiddellijk effect hebben op de hoofdpijn. In de toepassing van neurofeedback is het onze ervaring dat iemand met conventionele (spannings-) hoofdpijn deze hoofdpijn met een half uur durende sessie kan laten verdwijnen, of dat in die tijd de intensiteit van de hoofdpijn behoorlijk afneemt. In mindere mate is dit ook het geval bij migraine hoofdpijn. EEG training kan voor een verandering in de fysiologische staat zorgen waardoor de hoofdpijn wegsmelt als sneeuw voor de zon. Dit direct optredende voordeel wordt gewaardeerd en is een heel duidelijke indicatie voor de effectiviteit van de training.

De primaire doelstelling van neurofeedback is echter om de hersenen te training om daardoor een hogere drempel te ontwikkelen voor het ontstaan van hoofdpijn. Dit wil zeggen dat neurofeedback wordt toegepast om de zelfregulatie van de hersenen te bevorderen, zodat het orgaan minder gevoelig wordt voor de factoren die de hoofdpijn veroorzaken. Dit wordt alleen bereikt met een leerproces waarvoor echt meerdere sessies noodzakelijk zijn. Bij een succesvolle training kan een nagenoeg hoofdpijnvrij bestaan worden bereikt. Veel met neurofeedback getrainde personen rapporteren dan ook een hoofdpijnvrij bestaan gedurende meerdere jaren.

Er bestaan echter ook vormen van hoofdpijn waarbij geen duidelijke verbeteringen verwacht wordt met neurofeedback. Een voorbeeld hiervan is voorhoofdsholte hoofdpijn (ook wel ‘sinus hoofdpijn’ genoemd) waarbij congestie (verstopping) de veroorzaker van de hoofdpijn is. Het is dan ook niet zinvol om bij een dergelijke vorm van hoofdpijn neurofeedback als behandeling toe te passen. Hierbij dient natuurlijk de onderliggende oorzaak (b.v. een chronische voorhoofdsholte ontsteking) behandeld te worden.

Het is verder algemeen bekend dat veel vormen van hoofdpijn stress-gerelateerd zijn. Nemen we het woord “stress” letterlijk (d.w.z. in de betekenis van ‘belasting’), wat wil zeggen dat de hersenen zich niet in een optimale toestand bevinden, dan wordt of is het organisme, en dus de hersenen, ‘overbelast’. In deze gevallen zorgt het aanleren van een verbeterde zelfregulatie van de hersenen voor een verbeterde stress-tolerantie.
Bij de spanningsgerelateerde hoofdpijnen kan het voldoende zijn om een neurofeedback-behandeling te ondergaan van een tiental sessies.

Bij migraine hoofdpijnen blijken in de meeste gevallen meer dan tien sessies noodzakelijk. Het is daarbij wel mogelijk om door middel van testonderzoek (tussentijds) na te gaan of er verbetering is opgetreden ten aanzien van de aandacht en concentratie. Aandacht is één van de meest essentiële hersenprocessen. Onderzoek naar de aandacht (als vaardigheid) is daardoor een goede parameter om na te gaan wat de mate van zelfregulatie van de hersenen is. Daarnaast is het mogelijk om een dergelijk onderzoek te doen om het (meest effectieve) trainingsprogramma samen te stellen. Het aantal succesvolle behandelingen bij hoofdpijn ligt erg hoog.

Meer dan 80% van de cliënten rapporteert na neurofeedback een duidelijke verlichting van de hoofdpijnklachten.