Wat is Counselling?

counselingCounselling, voortgekomen uit de humanistische psychologie, is een vorm van psychosociale hulpverlening d.m.v. actief luisteren en het raken van de emotie achter de woorden. De counsellor begeleidt u om beter met een situatie om te gaan of helpt u bij het oplossen van het probleem. Een counsellor is een specialist in het aan zetten tot creatief denken (in relatie tot het oplossen van menselijke (psychische) problemen) Counselling is vooral gebaseerd op luisteren. Het onder woorden brengen van emoties blijkt vaak moeilijk te zijn. Hulp daarbij vraagt tijd en aandacht. Het is belangrijk gevoelens te uiten en ze te benoemen.

De term “counselling” houdt in werken met individuen of met meerdere personen, dit kan gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, crisis ondersteuning, psychotherapie, coaching, of problemen oplossen. Counselling biedt de cliënt de mogelijkheid zichzelf te onderzoeken, te ontdekken, vindingrijker te worden en daardoor een meer bevredigender leven te kunnen leiden. (BACP 1984)

Zie ook de definitie van counselling in Wikipedia.
Link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Counseling

Waarom is counselling een goede methode ?

Counselling gaat niet uit van standaardoplossingen voor gemiddelde mensen met gemiddelde problemen, counselling is erop gericht ieder individu persoonlijk aandacht en begeleiding te geven. Enkele van de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen

AD(H)D
Omgaan met je ziekte
Angst en paniek aanvallen
Persoonlijke groei
Burn-out
Posttraumatische stress
Depressie
Prestatieangst
Dwang stoornissen
 Problemen op de werkvloer
Gender problematiek
Sexuele problematiek
Huwelijksproblemen
Sexueel misbruik bij kinderen
Hyperventilatie aanvallen
Verlies en rouw
Lage eigenwaarde
Verslaving

Wat is humanistische psychologie ?

Niet te verwarren met het humanisme, dat een levensbeschouwelijke stroming is??staat humanistische psychologie voor een meer menselijke psychologie. Counselling is ontstaan uit het gedachtengoed van de humanistische psychologie. Na de psychoanalyse van Freud en het behaviourisme van Skinner, de derde weg genoemd. Zij vindt haar inspiratie in twee filosofische stromingen het existentialisme en de fenomenologie. Binnen de humanistische psychologie bestuderen we de neurotische mens met een gezonde kern die even het spoor bijster is. Dit in tegenstelling tot de psychoanalyse van Freud die meer de nadruk legt op de tekortkomingen van de mens en weinig of geen oog heeft voor zijn sterke eigenschappen en mogelijkheden. Behaviouristen hebben weer meer de neiging zich bezig te houden met allerhande cijfers uit statistieken. Zowel Freud als de Behaviouristen leggen meer de nadruk op het feit dat de mens een voorzetting is van het dierenrijk. Ze vergeten daardoor de eigenschappen die een mens nu juist zo uniek maakt ! De humanistische psychologie legt hier nu juist wel nadruk op. Thema’s als liefde, emotie, schoonheid en humor maar ook introspectie, meditatie of je eigen lijf leren voelen zijn onderwerpen die humanistische psychologen bestuderen. De mens die zich zelf realiseert als uniek wezen staat centraal.

Interventiemethoden

Door mij wordt gebruik gemaakt van de volgende humanistische interventiemethoden: Als basis dient de client centred therapie en het drie fasen model van Gerard Egan.Tevens wordt door mij gebruik gemaakt van de transactionele analyse, een methode om inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid en een hulpmiddel bij persoonlijke groei en verandering. Ook de RET, een methode om irrationele gedachten te elimineren, wordt door mij gebruikt. Ik maak gebruik van adem- en ontspanningsoefeningen (QiGong) en imaginatie- en meditatietechnieken uit het tibetaanse boedhisme. EMDR, een methode om trauma ‘s  te verwerken en tot slot EFT en TAT twee zeer krachtige methoden om o.a. trauma’s, fobieen en verslavingen op te lossen.

 Werkwijze

Consulten van 60 minuten in mijn privé praktijk, waar we een warme emotioneel menselijke relatie met elkaar aan gaan. Eerst wordt door u een uitgebreid intakeformulier ingevuld. Daarna, afhankelijk van uw probleem, kan door mij gebruik worden gemaakt van diverse interventiemethoden zoals neurofeedback, biofeedback, adem en ontspanningsoefeningen,
EMDR, EFT en TAT. Deze totaal aanpak berust op het holisme ( holos = geheel de mens) de filosofie dat de mens niet alleen een psyche maar ook een lichaam heeft en dat beiden op elkaar inwerken en dus ook beiden behandeld dienen te worden.  Het is ook mogelijk dat er huiswerkopdrachten worden meegegeven.

Doel

Het ligt in de bedoeling u te helpen op uw eigen niveau. Het is niet de bedoeling uw gedrag nu een twee drie te veranderen als u dat niet wenst. Veel belangrijker is het dat u uzelf leert accepteren zoals u bent, of dat u leert omgaan met spanningen uit uw omgeving. Je zelf realiseren, je zelf accepteren zoals je bent dat is belangrijk en niet wat anderen van u denken. Heeft ú wel eens een normaal mens ontmoet dan ?

Profiel van een counsellor

  • Een counsellor is een professionele hulpverlener die een cliënt in de gelegenheid stelt te werken aan een leven dat bevredigender en vindingrijker is.
  • De hulp die de counsellor biedt, bestaat uit een vrijwillige en weloverwogen afspraak tussen hem/haar en de cliënt en verschilt van andere hulpverleningsvormen.
  • Voordat de counsellor met de counselling begint, legt hij/zij de cliënt de basisprincipes uit waaronder methode, duur en kosten, en legt het accent op de vertrouwensrelatie.
  • Bij counselling respecteert de counsellor het recht van de cliënt om zijn eigen beslissingen te nemen. Daarnaast wordt alles wat tussen de counsellor en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding behandeld.
  • De counsellor onderzoekt en bewaakt met regelmaat de eigen vaardigheden, ervaring, hulpbronnen en praktijkvoering.
  • De counsellor is geregistreerd lid van een erkende beroepsvereniging, is opgeleid om zijn/haar vak professioneel uit te oefenen en is gehouden aan bij/nascholing om zijn/haar competentie up-to-date te houden.
  • De counsellor misbruikt opleiding, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet.
  • De counsellor is zelf gehouden regelmatig intervisie en adviserende ondersteuning te ondergaan.