Stress en Burnout

Stress is een begrip afkomstig uit de technische wetenschappen. Het wordt daar gebruikt als aanduiding voor de kracht die op een object wordt uitgeoefend. Zo is er bij het bouwen van een gebouw rekening gehouden met de druk die op het fundament komt te staan.

In tweede instantie is het begrip stress gebruikt door medici om daarmee de spanning en belasting aan te geven waarmee het menselijk organisme wordt geconfronteerd. Seyle (1956) lanceerde het eerste gebaseerd op onderzoek bij dieren. Hij beschreef het ‘General Adaptation Syndrome’ (GAS), waarin hij drie fasen onderscheidde. Seyle beschrijft dat een organisme, geconfronteerd met een bepaalde stressor, op een specifieke manier zal reageren.

In de eerste fase mobiliseert het organisme zich en komt er een verdedigingsmechanisme op gang. Na een kort moment waarop de fysiologische weerstand vermindert, zal de bloeddruk stijgen, het hart sneller kloppen, het adrenalineniveau toenemen, de spijsvertering stagneren, het arousalniveau stijgen en de kwetsbaarheid voor ziekte toenemen. Deze reactie lijkt nodig voor het organisme om zich gereed te maken actie te ondernemen en kan aldus uitmonden in effectief gedrag. Als deze alarmreactie echter lang aanhoudt, zonder oplossing van het conflict, komt het organisme in de tweede fase; de fase van weerstand. Het fysiologische arousalniveau blijft hoog, maar zal iets afnemen en het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel tracht meer in evenwicht te komen met het sympathisch gedeelte. Het organisme zet zich als het ware schrap (biedt weerstand), echter de drempel voor het oproepen van de alarmfase is verlaagd. Deze tweede fase is te vergelijken met surmenage of overspannenheid. Duurt de stressor nu voort, dan komt het organisme in de derde fase. In deze fase houdt het organisme niet langer stand en treedt uitputting op. Dezelfde symptomen als in de alarmfase treden op, maar nu onomkeerbaar. Het organisme kan de stressor niet langer weerstand bieden en is tevens minder goed in staat allerlei andere stressoren te kunnen incasseren. Het organisme raakt beschadigd, er kunnen bloedingen optreden en in de dierproeven bleek dat dit uiteindelijk zelfs kan resulteren in de dood.

Wat is Stress-management?

Stress is momenteel een algemeen gebruikt begrip, maar wat houdt het nu precies in?

Stress is van oudsher een lichamelijke reactie op een mogelijk gevaarlijke situatie: er worden stoffen aangemaakt die ons lichaam in staat stellen om aan de gevaarlijke situatie te ontkomen of om te vechten.

Stressmanagement is het managen of leren omgaan met en het hanteren van stress in stressvolle situaties. Stress staat voor spanning maar niet alle spanning is verkeerd. Een deel van deze spanning wijst op uitdaging, het houdt ons scherp! Pas als u deze uitdaging niet meer ervaart kan deze spanning zich tegen u keren en wordt hij ervaren als overspanning, negatieve spanning dus. Deze negatieve lichamelijke spanning kan door adem en ontspanningsoefeningen worden verminderd. Hiervoor wordt door mij de methode van Van Dixhoorn toegepast. Er wordt gebruik gemaakt van counselling om inzicht te geven in andere gedachtenpatronen en neurofeedback wordt gebruikt om verkeerde hersengolven te veranderen.

Kortom, stressmanagement bestaat eigenlijk uit een scala van handelingen en behandelingsmethoden die ervoor zorgen dat negatief opgebouwde spanning zich kan ontladen zowel mentaal als fysiek. Stressmanagement wordt veel gebruikt in de werkomgeving, we kijken dan niet alleen naar de persoon met stress maar ook naar zijn (werk) omgeving en worden er aanwijzingen en adviezen gegeven t.a.v. deze werkomgeving. Stressmanagement kan natuurlijk net zo goed betrekking hebben op personen in hun privé omgeving.

In counsellingsessies (gesprekken) nemen we samen uw huidige levenssituatie door en onderzoeken we welke situaties stress opleveren (stressoren), ook kijken we samen naar de wijze waarop u hiermee omgaat (copingstijl). Daarna bestaan de sessies o.a. uit het leren stressoren te verminderen en het verbeteren van uw copingstijl. Ook zullen we gebruik maken van neurofeedback om de ontregeling tussen de linker en rechterhersenhelft weer ongedaan te maken, d.w.z. de communicatie tussen uw rechter en linkerhersenhelft weer zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Tot slot kunnen er huiswerkopdrachten worden meegeven in de vorm van adem – en ontspanningsoefeningen.

Counselling bij (dreigend) ziekteverzuim

Wannneer een werknemer niet goed functioneert op zijn werk is het voor u als werkgever van belang snel begeleiding in te schakelen. Dit vermindert de kans op frequent kort ziekteverzuim, langdurig ziekteverzuim en op den duur arbeidsongeschiktheid.